Shay on the Glastonbury-Rockyhill ferry

Shay on the Glastonbury-Rockyhill ferry